قوانین طراحی رابط کاربری در وب سایت ها طراحی رابط کاربری در وبسایت ها شامل پیش بینی نیازهای کاربران، مطمئن شدن از دسترسی اسان به المان های داخل صفحه و سرویس های مورد نظر است.  ...

مشاهده