تا قبل از همایش E3 2015 مجموعه بازی های Call Of Duty کنسول Xbox را خانه ی اولیه ی خود می دانستند؛ با توجه به اینکه بازی، مجموعه ی نقشه ها و DLC های بازی ابتدا برای کنسول Xbox منتشر می  ...

مشاهده