یکی از سوژه های مهم خبری در ماه های گذشته واردات خودروهای آمریکایی بود که سرانجام آن به ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی به ایران شد.اما چون قوانین منطقه های آزاد کشورها با قوانین سرزمی  ...

مشاهده