شورلت ترابلیزر مدل ۲۰۱۷ قرار است به جایگزین خودروی کلرادو  در بازار استرالیا می شود. تصمیم جنرال موتورز در فاز اول با جایگزین کردن آن در استرالیا و سپس  وارد کردن  به بازار برزیل یک خ  ...

مشاهده