مایکروسافت وصله‌ی امنیتی مربوط به یکی از باگ‌های بزرگ را ارائه کرد؛ طبق گزارشات بدست آمده، تمامی سیستم‌هایی که به دامینِ اکتیودایرکتوری یک شبکه متصل هستند شامل این آسیب‌پذیری بوده و ب  ...

مشاهده