پیشگاموبیل:6 راه برای خرید یک ماشین جدید

چگونه مهندس معامله ماشین جدید شویم؟

حتی اگر شما  انتخاب کنید تایکی ازمدل های خودرودر سال گذشتهدر ماه سپتامبرزمانی که سالجدیدمدل ماشینشروع می شود وخاتمه  فروشدر نوامبر و دسامبراز دست رفته،معاملهیک ماشین جدید خیلی دیر است.

"بهار،به طور کلی،یک فصلبزرگخودرو خرید و فروشاست،می گوید:"جکNerad، مدیر تحریریهاجرایی وتحلیلگر بازاراجرایی باکلی کتاب آبیوKBB.com.

هنوز هم یکانتخاب گسترده ایوجود دارد."همهمشتاقبرای رفتن، وبایدبسیاری از رقابتوجود دارد،"Neradمی گوید."(با این حال)، بسیاری ازمصرف کنندگان رااهرم نیستکهخیلی خوب است."

در اینجا6روش شماهنوز هم می تواندمهندسییک معامله بر روییک ماشین جدید  باشد.

1. بررسی از مدلسال گذشته

"این خیلی دیر است برای سال 2015 معاملات نیست، می گوید:" کارول Lachnit، مصرف کننده ویرایشگر مشاوره برای Edmunds.com.

"به عنوان یک اصل کلی، این ایده که همه اتومبیل های مدل سال از تعداد زیادی مانند کدو سیندرلا ناپدید دقیق نیست،" او می گوید.

یک دلیل خوب برای شما برای دریافت یک معامله خوب در مدل سال گذشته وجود دارد. "فروشنده ممکن است یک انگیزه بسیار قوی برای دریافت آن خودرو از بسیاری داشته باشد،" Lachnit می گوید. آنها نیاز به اتاق را برای اتومبیل های مدل سال جاری است.

برخی از این که تشویق به خرید پولی است. قبل از اینکه شما تعداد زیادی ماشین، در چه فروشندگان و خودروسازان در حال ارائه به صورت نقدی به عقب نگاه، انگیزه ها و قیمت معافیت در مارک ها و مدل، Lachnit می گوید.

یکی از این ابزار صفحه "تشویقی و تخفیف" در Edmunds.com است

هنگامی که یک نمایندگی به شما می دهد بهترین قیمت آن برای اتوموبیل رویای خود را، برای شکست از معامله تا مطمئن شوید که شامل تمام آن تخفیف، او می گوید.

2.بررسی خودروهای توقف ساخت

اگر می خواهید یک تخفیف، شما ممکن است آن را در یک مدل است که به زودی به قطع شود و یا به طور قابل توجهی دوباره طراحی شده است.

"برخی از وسایل نقلیه است که بهترین مشوق آنهایی که در مورد به جا شود هستند، می گوید:" جف بارتلت، معاون سردبیر خودکار برای گزارش های مصرف کنندگان.

مطمئن باشید که برای خود بپرسید اگر شما خوشحال با مدل فعلی باشد یا ترجیح می دهند که صبر یک سال و دریافت نسخه جدید و یا دوباره طراحی.

"در سال گذشته یک مدل تمایل دارد تا قابل اعتماد ترین،" بارتلت می گوید. با این حال، "شما نمی خواهید به دست یک انقلاب تکنولوژی" با یک مدل و یا طراحی جدید، او می افزاید.

رویکرد خود را با فروشنده باید باشد: "شما می خواهید به خلاص شدن از آن، من می خواهم به خرید آن با من کار اینجا و ببینید که اگر ما می توانیم تعداد زیادی برسد،" بارتلت می گوید.

آنچه شما ایستاده به صرفه جویی با خرید یک مدل است که در مورد به قطع شود 5٪ تا 15٪ است، بارتلت می گوید. و کسانی که کاهش قیمت دریافت عمیق تر نزدیک به تاریخ انتشار مدل جدید دریافت کنید.

3. استفاده ازمازاد  به نفع خود

تعداد زیادی ماشین های جدید خواهد شد با مقدار زیادی از مدل ها و رنگ مواجه نگردند. این بدان معناست که هیچ کس فروشنده دارای انحصار در مدل، رنگ و یا بسته تر و تمیز شما می خواهید.

هر چیزی که شما برای خرید در یک فروشنده، شما می توانید از چند نمایندگی را دریافت کنید. استفاده از آن به عنوان اهرم. "فروشگاه در اطراف بیت،" Nerad می گوید.

ضربه چند تعداد زیادی یا ایمیل 3 یا 4 فروشندگان، درخواست بهترین قیمت را بر آنچه که شما می خواهید، او می گوید.

یکی از مشکلات برای خریداران الک را از طریق قایق از مشوق ها و کاهش قیمت که فروشندگان ارائه به فروش یک ماشین خاص و تلاش برای محاسبه چقدر کسانی که معاملات را به قیمت پایین تر.

در عوض، اگر شما تعدادی از فروشندگان محلی برای بهترین قیمت و اجازه دهید آنها بدانند که خود را چک سایر پیشنهادات، شانس هستند که حداقل یکی از آنها شما را به قیمت بهتر به کسب و کار خود را، Nerad می گوید.

شما همچنین می توانید به ابزار مانند KBB "نمایشگاه قیمت خرید" و یا ادموندز "ارزش بازار واقعی" نگاهی به گرفتن ایده از آنچه که خریداران دیگر برای ماشین جدید شما می خواهید پرداخت می شود.

بارتلت می گوید که پس از یک قیمت شما بدست، شما همچنین می توانید از رقابت پاسخ و از آنها بخواهید به ضرب و شتم.

4. مشورت کردن با خودی

فروشندگان خودروسهمیه بندی کرده اندبه صورت ماهیانه.اگر شماکهنمایندگیدر طول2 یا 3 روزآخر ماهرسید،شما به احتمال زیادیک فروشندهکه مایل بهمقابلهبرای رسیدن به هدففروشخود را پیدا کنید.

یکشنبههمیک روز بزرگبرای ضربه زدن بهتعداد زیادی ماشین، به خصوصاگر شما وجود دارددر اوایل،بارتلتمی گوید.این امر منجر بهیک کمی آهسته، بنابراین شمامقدار زیادی از توجهرا دریافت کنید.

"شماهمیشه در یک موقعیتبهتراگر شما درزمانی که آنهامشغولنیست،"او می گوید.

زمانی کهبسیاریشلوغ و یاپر هرج و مرجاست، "آن را به نفعفروشنده استبازی می کند،"بارتلتمی گوید.

به قول"زن و شوهر اولازروز از ماهمی تواندبارزیادی به خریدمی کنند،"او می گوید.برخیفروشندگانمی خواهیدبه بانک یکزن و شوهر ازفروش اولیهپس از آنرا آسان تر برایدیدار با هدفماهانه خود را.

مهم نیست که وقتیشمابه نمایندگی،"بامسلحچه فکر می کنیدبا بهترین قیمتو مبارزه برایآن،"بارتلتمی گوید.

5. به یاد داشته باشید:  قدرت دز دست شماست

"پای خود رابهترین سلاح خود را،"Neradکلی کتاب آبیمی گوید."اینرا نگه می داردبه ویژهکه در طولماه مارس تاماه مهزمان.

"هیچخجالت درراه رفتن ازیک نمایندگیوجود دارد،"او می گوید."این یک ابزارمذاکرهاست."

بارتلتمی گوید شما بایدتمام قدرتدر این معامله."شما میتوانیدراه رفتن،"او می گوید.

هنوزکهقدرت را بهفروشندهچشم پوشینیست کهاو با استفاده ازیک تاکتیکسختفروش."اینفوق العاده duper، معاملهیک بارکاملایک داستانبااتومبیل های جدید،"بارتلتمی گوید.

یک نکته مهم: اگرشما برای خریدیک معامله درماه های گرم،شما ممکن است بخواهیدبه جست و خیزخودروها با ورزش وکانورتیبل،او می گوید.همانطور که درجه حرارتافزایش می یابد، به طوری کهتقاضا برایاین مدل، که به معنیقدرت خریدکمتربرای مصرف کنندگان،او می گوید.

6. به خودتانوقت بدهید

گر شما در عجله برای به دست آوردن یک ماشین و یا تکمیل معامله، که کار را به نفع فروشنده هستید، Nerad می گوید.

هنوز در متوقف کردن توسط نمایندگی در بعد از ظهر شنبه و آمدن به خانه با یک ماشین حساب نمی آید. ایضا زمانی که شما در موسیقی پاپ به مدت یک ساعت قبل از چیدن تا بچه ها از تمرین فوتبال.

"شما ممکن است برای چیزی است که بسیار کمتر از اگر شما صبر کنید حل و فصل،" او می گوید.

هنگامی که Nerad شد خرید یک ماشین، او 2500 $ در یک SUV جدید با در نظر گرفتن زمان خود را نجات داد، او می گوید.

خانواده در عشق با یک مدل قرمز خاص کاهش یافته بود، اما پس از یک بعد از ظهر مذاکره، فروشنده هنوز هم 2500 $ بالا چه Nerad خواست به پرداخت بود. بنابراین، آنها رفت.

Nerad یک تماس از نمایندگی کردم 5 روز بعد. اگر او هنوز هم علاقه مند به خرید که SUV بود، آنها می خواهم از قیمت خود را تامین کند. او آن را برداشت که بعد از ظهر.

"آیا احساس شما باید برای تکمیل همه چیز را در یک روز خاص،" او می گوید.

 ثبت یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی مشخص شده اند *

  ورود / ثبت نام با حساب گوگل