مطالب برچسب: روابط احساسی و عاطفی

هوش مصنوعی سرانجام روابط عاطفی و احساسی را پیش بینی میکند
گوناگون

هوش مصنوعی سرانجام روابط عاطفی و احساسی را پیش بینی میکند

هوش مصنوعی سرانجام روابط عاطفی و احساسی را پیش بینی میکند: با ابداع یک الگوریتم رایانه ای پیش بینی سرانجام روابط عاطفی و احساسی میان انسانها کار ساختی نخواهد بود. این نوآوری توسط گروهی از محق  ...