مطالب برچسب: زهره

یافته هایی جدید از سطح تاریک سیاره زهره
مقالات

یافته هایی جدید از سطح تاریک سیاره زهره

برای نخستین بار دانشمندان ابر ها و باد های مربوط به سمتی از سیاره زهره که همواره تاریک است را مورد مطالعه قرار دادند و به تفاوت های زیادی در این زمینه در مقایسه با طرف روز آن پی بردند.این داده ها  ...