مطالب برچسب: فوم کوانتومی

فضا زیر میکروسکوپ چه شکلی است ؟
مقالات

فضا زیر میکروسکوپ چه شکلی است ؟

یک نگاهی به فضا زیر میکروسکوپ بیاندازید. چه میبینید؟ هیچی! هزار بار بزرگنمایی کنید. هیچی! یک میلیون بار بزرگنمایی کنید. باز هم هیچی! یک میلیارد بار بزرگنمایی کنید! قطعا هیچی!در این جا یک فرد معمو  ...