تکنولوژی شبکه های اجتماعی

مایکروسافت شبکه اجتماعی LinkedIn را به قیمت 26.2 میلیارد دلار خرید