اجرای طرح رجیستری موبایل برای مبارزه با قاچاق تا 12 روز دیگر