نرم افزار و اپلیکیشن

اپلیکیشن پریسما به دلیل استفاده بیش از حد کاربران غیر فعال شد