تکنولوژی نرم افزار و اپلیکیشن

مایکروسافت شرکت sunrise را تصاحب کرد