پروژه آرا به کنفرانس موبایل ۲۰۱۵ در بارسلونا می آید