کسب جایگاه اول میزان رضایت شغلی توسط برنامه‌نویسان ایرانی