ابداع شیوه ی جدید برای حرکت بر روی صفحه نمایش توسط اپل