تکنولوژی

فیلتر تلگرام در دستورکار، ۹۵درصد کانالهای غیراخلاقی هنوز باز است