پیشگاموبیل:معرفی استون مارتین ولکان 2017

شاسی:

با استفاده ازیادگیریازیک 77، طراحان ما یک طرح جدیدایجاد کردند.اینشامل عقب جدید وتونلبراییکپارچه کردن رولقفس وعقبجدیدبرای انتقال، تعلیقوافزایش بارازبال عقب است.
     استفاده ازفیبر کربنبرای تمامشاسیترکیب کاملی ازیک ساختارسبکاما فوق العادهسفت است کهیک بنیان قویکه با آن بهساختولکاندر اطراف آنفراهم میکند.
     تولید شده توسطMultimatic،وانخاموزن آن در حدود180 کیلوگرم، وبیش از چهار روزتوسطیک تیم اختصاصی از9 نفردر کاناداتولید شده است.آن را به«اتوکلاو،فرسه بارعبور می کند.

موتور:

طراحی و توسعهدر رابطه باسیشریک، استون مارتینمسابقه،موتور منحصر به فرداست که در سراسرمعماری ازموتورموجود درخودرو مسابقهGT3مابر اساس،V12تنفس طبیعیشده است به7.0بزرگو شاملجدید بلوک، پیستون،آستر،conrods، میل لنگ- همه توسط یکECUCosworth هستیدکنترل می شود.
     موتوربه طور کاملپشت محور جلورا برای توزیع وزنبهتر و عملکردبنابراینپویاواقع شده است.
     موتور3-موقعیتقدرت خروجیقابل تنظیم است کهاجازه می دهد تاراننده بهبند باز کردن پتانسیلعملکرد واقعیبه عنوان مهارت هایمسیرخود را توسعهاز ویژگی های.

اگزوز:

سیستم اگزوزازInconel وتیتانیومبرای حداکثروزنصرفه جوییساخته شده است.طراحیخروجسمت اگزوزاجازه می دهد تابرای کوتاه ترینخروج ازخودروو تضمینحداکثر downforceعقب توسطدیفیوزر عقبرسوب  تولید نمی شود.
     استفادهاز مواد مشابهنیزبیش ازبرای براکت(تیتانیوم)و سپر حرارتی(اینکونل)انجام شده است.

لوله گشتاور:

 

     لوله گشتاورکلیدطرح از تماماستون مارتینزباقی مانده است امااز طریق استفاده ازمنیزیمبرایپوشش بیرونی30٪ سبک ترساخته شده است.وزن آن فقط9 کیلوگرملوله گشتاورنیزکوتاه تربا توجه به موتوربودنبیشترعقبدر بدن است.
     در داخل لولهگشتاورنشستهفیبر کربنupratedپروانهشفتبرای مقابله باگشتاور خروجیبالا وبه ارائه قدرتبلافاصله بااز دست دادن قدرتکم است.

 
جعبه دنده:

 

     عرضه شده توسطتولید کنندهمشهور جهانانتقالموتوریXtrac، 6سرعت گیربکسترانسمتوالیتوسطفرمانبه پایان می رسدچرخ نصب شده(روی ستون فرمانثابت نیست)کنترل می شود.
     گیربکس600Eخانهیک مجموعه دنده هایراستبرشبا چرخ دندهقطرهبه چرختاجو دندهو در200+مایل در ساعت است، برایسرعت بالابالاتر ازاتومبیل های مسابقهGTمابشود(بسته بهتایرو downforceراه اندازی).
     در مقایسه با600جعبه دنده استانداردطراحی برایاستون مارتینولکاندارای یکدرجه بالاتراز فولادبرایچرخ دندهو همچنینمجموعه ایمنحصر به فرد ازنسبت دنده.
     گیربکسوزن آن تنها70 کیلوگرمو ویژگی هاییک پوشش آلومینیومسبک وزن است.

 
تعلیق جلو و عقبسیستم تعلیق:

 

     سیستم تعلیق جلوازیک آرایشجناغ دوهندسهضد شیرجهاز طریقیک مکانیسمpushrod استعملتشکیل شده است.
     سیستم تعلیق عقبشاملwishbones دومستقل باضد چمباتمه زدنو هندسهضد آسانسور، دوبارهعملpushrod است.
     میلهضد رولجلو و عقبنیزقابل تنظیم هستند.

کمک فنر و دامپر:

     دامپریکطراحی قابل تنظیم4 راههایتعلیق پویادریچه قرقرهتکنولوژی(DSSV)می باشد.این دریچهدولت ازهنر،فعالدست انداز سرعتهر دوبالا و پایینودوباره بجای اول برگشتنبهطور مستقل در هردمپرفردتنظیم شود.
     آبی =(B)UMP، قرمز =(R)ebound
     دامپرعقببه صورت افقیمخالفدر حالی کهکمک فنر و دامپرجلوجلو به عقبنصب شدهبه فعال کردنوزنصرفه جویی.

سیستم ترمز دیسک:

 

     آستون مارتینولکانویژگی هایبرمبوکربندیسکمسابقهو سرامیک(CCMR)ارائهقدرت توقفالعادهو احساس:
     -جلو:قطر380 *34 میلی متر
     عقب: قطر360× 32 میلی متر

کالیپر:

     برمبومسابقهسبککالیپر-نقره ای باحروف قرمزآبکاری:
     -جلو:6 پیستون
     -عقب:4 پیستون

سیستمABS:

     بوشM4موتوریرانندهقابل تنظیمABS (11 موقعیت)
     کنترلاز فرمان

 

 

چرخ ها:

     عرضه شده توسطمتخصصانموتوریAPPفن آوری،چرخآلیاژجعلی10 سخن گفتدرساتن سیاه و سفیددر اندازه های زیر:
     -جلو:11.5* 19
     -عقب:12.5* 19
     همهچرخقابلیت طراحیمرکزقفلرا قادر می سازدسریعترتغییر چرخسمتمسیر در حالی کهفرایند تولیدجعلکمک می کند تانگه می داردچرخ نوراما قوی است.

لاستیک:

     میچلین خلبانورزشیجامTreaded2 لاستیکبه عنوان استاندارددر اندازه های زیرنصب شده:
     -جلو:305/30* 19
     -عقب:345/30* 19

داخلی رول کیج:

    داخل ولکان ویژگی های FIA سازگار کامل قفس رول. این قفس حداکثر ایمنی با حداقل مقدار نفوذ به داخل کابین فراهم می کند. ساخته شده از Aero درجه 15 CDV 6 فولاد (فولاد استحکام بالا حرارت قابل درمان کروم-مولیبدن-وانادیم) ما را قادر به تولید یک قفس با وزن تنها 32 کیلوگرم (صرفه جویی 6 کیلوگرم نسبت به لوله سنج T45 ضخیم تر به طور معمول برای قفس رول استفاده می شود).
    
قدرت و صلابت از قفس ما را قادر به استفاده از کربن درجه نازک تر در ستون سقف، این صرفه جویی در وزن و کاهش مرکز ثقل.

صندلی و صندلی مکان:

    عرضه شده توسط RECARO، صندلی کربن کامل صندلی های فیبر مسابقه هستند و نما سر خویشتن داری سیستم (FHR) سازگار (سازگار با FIA مشخصات 8862). صندلی های سمت راننده قابل تنظیم است و یک سمت مسافر ثابت شده است.
    
تامین امنیت راننده و مسافر / مربی Schroth 6 نقطه مهار مسابقه است.

قابل تنظیم جعبه پدال و فرمان:

    علاوه بر این به جلو و عقب قابل تنظیم صندلی راننده است، برای اطمینان از موقعیت صندلی کامل، ولکان همچنین ویژگی های یک AP مسابقه جعبه پدال های قابل تنظیم و یک ستون فرمان قابل تنظیم برای هر دو برسد و ارتفاع.
    
پدال کلاچ را قادر می سازد کنترل بهتر از عقب سوار (5 1/2 "ساکس) کلاچ رقابت برای مانور و راه اندازی.

فرمان:

    طراحی فیبر کربن قرار دادی طراحی و تولید در رابطه با bf1systems. طراحی در رابطه با دارن ترنر، از توابع کلیدی هستند به شیوه ای منطقی گروه بندی می شوند.
    
این وظایف شامل؛ دکمه استارت، خنثی، گودال لین محدود، شاخص، فلش به پاس، ABS قابل تنظیم و کنترل کشش و برف پاک کن.
    
کنترل از SHIFT دست و پا زدن در پشت چرخ به جای فرمان ستون.
 


ها رانندگی:

    نمایش راننده از طریق یک خط تیره و اکتساب داده ها سیستم Cosworth هستید امگا با پورت دانلود داده ها عرضه می شود. رانندگان قادر به نمایش طیف گسترده ای از داده های عملکرد خودرو خواهد بود.

خودرو داده ها چوب:

    به عنوان بخشی از برنامه آموزشی درایور، ولکان ویژگی های یک سیستم اکتساب داده Cosworth هستید aliveDRIVE با در اتومبیل دوربین و دانلود USB.
    
این سیستم ضبط ویدئویی مبتنی بر GPS با اجازه دادن به تجزیه و تحلیل و مقایسه دور راننده در طول زمان و یا در مقایسه با سایر رانندگان فراهم می کند یک ابزار آموزشی راننده کامل است.

آتش نشان:

    ولکان با یک سیستم آتش نشانی FIA تنظیمات با FIA سیستم عامل مورد تایید نصب شده است.
    
خاموش کننده شامل یک سیستم 3 لیتری.

مخابره داخل ساختمان رانندگی:

    اجازه می دهد تا راحت تر در اتومبیل ارتباطات، دستگاه مخابره داخل ساختمان خواهد شد را به کلاه هر دو راننده و مربی تصادف / سواری یکپارچه شده است. همان دستگاه مخابره داخل ساختمان نیز راننده به ارتباطات دیوار گودال اجازه می دهد.

خارجی روشنایی:

    چراغ جلو چراغ جلو چراغ شامل چراغ جهت روشنایی، جهت شاخص، اصلی پرتو و چراغ های جانبی.
    
در عقب، ما یک راه حل که برای قرار دادن به تولید لامپ منحصر به فرد نور تیغه، برای اولین بار در DP-100 دیجیتال مفهوم خودرو دیده می شود کامل است. با وجود طراحی منحصر به فرد خود را در این لامپ هنوز چراغ ترمز و جهت شاخص شامل.
    
علاوه بر این، نور باران FIA تایید در مرکز در عقب خودرو قرار گرفته است.

جلو و سمت صفحه نمایش:

    جلو بندی در اطراف صفحه نمایش و سمت صفحه نمایش از پلی کربنات سخت گالوانیزه ساخته شده است. این طراحی شده است نیز گرم شده و ویژگی های یک پوشش ضد UV. عرضه شده توسط ISOCLIMA، مزایای استفاده از پلی کربنات به جای شیشه عبارتند از:
    
- میزان انحنا در طراحی نمی تواند با استفاده از شیشه به دست آورد
    
- مقاوم در برابر خرد
    
- وزن 50٪ صرفه جویی
    
- 250 بار قوی تر از شیشه ای

کنترل کشش قابل تنظیم:

    آستون مارتین ولکان سیستم دارای یک سیستم کنترل کشش مبتنی بر سی عرضه شده توسط بوش. این سیستم ویژگی های 11 موقعیت های مختلف و راننده اجازه می دهد به زاویه لغزش لحن در مسیر قبل از نفوذ سیستم به عنوان بخشی از برنامه آموزشی راننده خود را.

سلول سوختی:

    سوخت است که در داخل سلول سوختی FIA تایید با ظرفیت تا 120 لیتر ذخیره می شود. سلول است که در داخل کربن ساختار شاسی برای حداکثر ایمنی واقع شده است.

در هیئت مدیره جک هوا:

    4 در هیئت مدیره جک هوا افزایش ولکان به ارتفاع اجازه می دهد هر چهار چرخ به تغییر یافتهاست. جک هوا توسط یک قرار دادن یک خط هوایی با فشار بالا به عقب خودرو اداره می شود.

آیرودینامیک:
آستون مارتینولکانتولیدآنGT3-سطحاز downforceاز طریقشکافآنبرجستهجلو، دیفیوزر عقب وبال عقب قابل تنظیم.

تنظیمAero راهدف:
درCFDتست (دینامیک سیالات محاسباتی)خودرو دردو حالتزیر را اجراشد:
-60میلی مترارتفاع سواریجلو و عقب80 میلی متر
-40 میلی مترارتفاعجلوو عقبسوار100 میلی متر(ترمز)

نتایج:

     Aero راتعادلجلو:عقب41:59در ارتفاعسوار است
     تغییر تعادلتنها 7٪زیر ترمز
     downforce در100 مایل در ساعت324کیلوگرم است
     آسانسور:نسبتکشیدن2.3است
     نیروی رومجموعدرVmax برداشت1362کیلوگرم است

خلاصه:
تعادلآیرودینامیکیراه اندازی شده استبرای اطمینان ازحداقلتغییر در حساسیتزمینو تعادلهمبه جلو و عقبزیر ترمزو یا تسریع.اینرفتار خوش خیمبرایبازخورد رانندهاطمینانصاحباناعتماد به نفس بامیزان بیشتری ازگرفتننیروی رومی تواند تولیدثبات بیشتریرا قادر می سازد.

 

تو پیشگامیت، میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخ


ثبت یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی مشخص شده اند *

  ورود / ثبت نام با حساب گوگل