خودرو

پیشگاموبیل:zhiche خودرو SUV در نمایشگاه پکن خودرو

پیشگاموبیل:zhiche خودرو SUV در نمایشگاه پکن خودرو
Zhicheخودرویکی ازSUVالکتریکیجدید خود رابهپکنخودروبه ارمغان آورد، به طوری کهما می تواندیک نگاه خوبی درآن داشته باشد.در عین حال،ایستاده بود درموضعشرکت طراحیIAT، همان شرکتکه بهآنKarlmannپادشاه.Ziche، به عنوان مناز هم اکنونتماس بگیرید،قابل توجهجامدنگاهبرای یکماشین مفهومی، و همه چیزکار می کرد.
درب بالپرندهایبه طور طبیعی،همه سازندگانماشین الکتریکیچینیکه تحتعنوان مثالمدلX '، اما آنهابرای دربتمام عرضبه جای فقطبرایچهرهاست.این شرکت می گویدکه می خواهدبرای راه اندازیZhicheدر بازارخودرو چینیدر سال آیندهبرای حدود200.000یوان و یا30.000 $،به وضوح درمدلتسلا3است.

 

Zhicheخودرودر سال 2014تاسیس شده است ودر پکنبر اساس، آندر توسعهوسایل نقلیه جدید انرژیسیستم،هوشمندخودرو متصل(NEV)، وسیستممحاسبات ابری، تمرکز دارد.این است که توسطمدیر عامل شرکتشنHaiyin، که قبلا بهرئیس جمهورازچینوب سایت تجارت الکترونیکی360.com،و قبل از آنمعاونرئیس جمهوراز نرم افزارشرکت Kingsoftبه عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

Zhiche خودرو آن است که همه در مورد 'ماشین به هم پیوسته »و« اتومبیل متصل "، که در معنای کوتاه وسایل نقلیه می توانند با یکدیگر و با جهان گسترده تر، که شامل خانه و دفتر ارتباط برقرار کنند. کامپیوتر خودرو برای مثال قادر به سفارش کامپیوتر خانه به راه اندازی سیستم گرمایش وقتی سیستم ناوبری می داند خودرو است عنوان اصلی خواهد بود. Zhiche نیز سیستم های مختلف درایو مستقل دارند.

 

Zhiche خودرو همکاری با شرکت مهندسی ژاپنی GLM، که از نزدیک در توسعه سریع تامی خیره ZZ خودرو مسابقه الکتریکی درگیر شد. GLM را به پلت فرم و رانندگی قطار برای Zhiche عرضه است. در عوض، Zhiche خودرو GLM با نرم افزار ارتباط آن عرضه خواهد شد. هیچ مشخصات موتور در دسترس نیست.

لیست شرکت (پایین حرکت) یک گله کل شرکت آن را می گوید آن را نیز با همکاری، از جمله شارپ، نامه BorgWarner، DESAY، توشیبا، تگزاس اینسترومنتز، و جمالتو.

Zhiche توسط طراح چینی رقیق Baonan، که قبلا طراح ارشد در PSA چین، که در آن او می گذراند، سیتروئن C4L، در میان دیگران بود طراحی شده است.

 
فضای داخلیمی رسد بزرگ باصندلی های فردیدر پشت،بارهای ازکرمچرم سفید،و یک داشبوردمربوط به اینده.
یک صفحه نمایشبزرگ در مقابلچرخ،وصفحه نمایش لمسی بزرگدر مرکزداشبورد،و یکصفحه نمایش لمسیاندازهفوق العادهدردر مرکز تونل.کمربند ایمنیبه نظر می رسد
 
کمربند ایمنیاست.زشت است.Zhichenخودرونیاز به پیدا کردنیک راه حل بهتربرای آن است.
سیستمخاموش می شود.کهصفحه لمسیواقعاغول پیکر،حدود دو برابراندازه صفحه نمایشدر تسلا.امانیز تنهاصفحه نمایش است کهکار نمیبود.به نظر می رسدصفحه نمایشرا می توان بهمنطقهبین صندلیتحت فشار قرار دادند، اما چراکهمفید خواهد بودیک راز است.
بزرگ به دنبالاز پشت.ورزشیخط سقفپایان دادن به درشانه های پهن.چرخ هابه طور کامل برایآیرودینامیک بهتربسته.
 
 

 

 

 

 

 

 

ال سی دیدر پنجره مشبکمی توانید صحبت کنید.در اینجاآن را می گویدنام خود را،و همچنین می تواندگویید

 

 

 

 

 

تو پیشگامیت، میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخثبت یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی مشخص شده اند *

  ورود / ثبت نام با حساب گوگل