دانلود کتابهای آموزش css به زبان فارسی

دانلود کتابهای آموزش css به زبان فارسی


ساختار css :

Selectot
}
;Property:value 
;Property:value
{
مثال :
;{P { color:red; font-size:1.5em
به دو روش می توان کد css نوشت :
External : توی یک فایل خارجی کد css را می نویسیم و سپس به html لینک می دهیم . در این روش همه صفحات می توانند از همان کدها استفاده کنند .
Embedded : نوشتن کدهای css به صورت Internal یعنی کدهای css را در قسمت head هر صفحه بنویسیم ؛
در این روش فقط همان صفحه می تواند از آن کد استفاده کند . به صورت زیر :
<style type=” text/css”>
و سپس کدهای css را می نویسیم .
Inline : style را توی خود تگ تعریف می کنیم . مثال :
<h1 style="color:red ; font-size:15px">Introduction</h1>

در زیر سه کتاب مرجع CSS را برای دانلود گذاشته ام. امیدوارم از آنها بهره ببرید.

دانلودکتاب استاد بحرزاده

دانلودکتاب استاد ریاضی

دانلودکتاب استاد عادلی

تو پیشگام آی تی هم میتونی سوالات رو بپرسی و هم میتونی مطلب منتشر کنی.

پیشگام پلاس   پرسش و پاسخ

ارسال دیدگاه