پاسخ ها (9)

برای ارسال پاسخ باید ثبت نام کنید یا وارد شوید
 1. تیم پیشگامیت
  شنبه,30 شهریور 1398-14:11

  سلام

  میبایست از کلاس یا dll های مخصوص اینکار مانند PersianToolsPack استفاده کنید. و تاریخ رو تبدیل به string کنید و نمایش بدید


  موفق باشید.


  ابوالفضل احمدی
  شنبه,30 شهریور 1398-15:2

  میشه نمونه معرفی کنی


  حسین حیاتی
  شنبه,30 شهریور 1398-16:53

  به عنوان نمونه یک کلاس به نام PersianDate ایجاد کنید و محتوای زیر را در آن Paste کنید.

  using System;

  using System.Collections.Generic;

  using System.Linq;

  using System.Text;

  namespace Extensions

  {

  public static class PersianDate

  {

  /// <summary>

  /// یک استرینگ تاریخ شمسی را به معادل میلادی تبدیل میکند

  /// </summary>

  /// <param name="persianDate">تاریخ شمسی</param>

  /// <returns>تاریخ میلادی</returns>

  public static DateTime ToGeorgianDateTime(this string persianDate)

  {

  int year = Convert.ToInt32(persianDate.Substring(0, 4));

  int month = Convert.ToInt32(persianDate.Substring(5, 2));

  int day = Convert.ToInt32(persianDate.Substring(8, 2));

  DateTime georgianDateTime = new DateTime(year, month, day,new System.Globalization.PersianCalendar());

  return georgianDateTime;

  }

  /// <summary>

  /// یک تاریخ میلادی را به معادل فارسی آن تبدیل میکند

  /// </summary>

  /// <param name="georgianDate">تاریخ میلادی</param>

  /// <returns>تاریخ شمسی</returns>

  public static string ToPersianDateString(this DateTime georgianDate)

  {

  System.Globalization.PersianCalendar persianCalendar = new System.Globalization.PersianCalendar();

  string year = persianCalendar.GetYear(georgianDate).ToString();

  string month = persianCalendar.GetMonth(georgianDate).ToString().PadLeft(2,'0');

  string day = persianCalendar.GetDayOfMonth(georgianDate).ToString().PadLeft(2, '0');

  string persianDateString = string.Format("{0}/{1}/{2}", year, month, day);

  return persianDateString;

  }

  /// <summary>

  /// یک تعداد روز را از یک تاریخ شمسی کم میکند یا به آن آضافه میکند

  /// </summary>

  /// <param name="georgianDate">تاریخ شمسی اول</param>

  /// <param name="days">تعداد روزی که میخواهیم اضافه یا کم کنیم</param>

  /// <returns>تاریخ شمسی به اضافه تعداد روز</returns>

  public static string AddDaysToShamsiDate(this string persianDate,int days)

  {

  DateTime dt = persianDate.ToGeorgianDateTime();

  dt = dt.AddDays(days);

  return dt.ToPersianDateString();

  }

  }

  }

  نحوه استفاده نیز به صورت زیر است

  string mystring = DateTime.Now.ToPersianDateString();

  string mystring2 = DateTime.Now.AddDaysToShamsiDate();

  //و در نهایت مقدار مای استرینگ رو یه جا نشون بدید.


  ابوالفضل احمدی
  شنبه,30 شهریور 1398-23:19

  کلاس AddDaysToShamsiDate() رو نمیشناسه


  • حسین حیاتی
   شنبه,30 شهریور 1398-23:35

   برای تبدیل میلادی به شمسی خط دوم را پاک کنید. خط دوم کاربرد دیگه داره که توی توضیحات کلاس نوشته


  ابوالفضل احمدی
  یکشنبه,31 شهریور 1398-15:4

  ایا با این نوع نمایش در سئو تاثیر دارد یا خیر؟


  • حسین حیاتی
   یکشنبه,31 شهریور 1398-15:13

   این نوع نمایش تاریخ فقط برای نمایش به کاربر هست و برای سئو باید متاتگ مخصوص با تاریخ میلادی تعریف کنید.


   • ابوالفضل احمدی
    یکشنبه,31 شهریور 1398-15:30

    داخل Repeater اومدم به صورت زیر نوشتم خطا میده

    <asp:Repeater ID="RlinkAllpost" runat="server"> <ItemTemplate> <li> <div class="title"> <a href='<%#Eval("ID_post","../../News/{0}/")+Eval("url_post")%>' title='<%# Eval("title_post") %>' style="font-size: 12px; color: <%# Eval("colorpost") %>"><%# Eval("title_post") %></a> </div> <div class="time" style="font:IranSansFaNum"><%#cmsarya.DAL.other.ConvertDateTime(Eval("title_post"))%></div> </li> </ItemTemplate> </asp:Repeater>ارسال پاسخ


برای ارسال پاسخ باید ثبت نام کنید یا وارد شوید